ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
งานมหาสงกรานต์ ๔ แผ่นดิน เมืองเชียงแสน
19 พ.ย. 2558

โครงการงานมหาสงกรานต์ ๔ แผ่นดิน เมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

 

บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง(ศาลาไทย)

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

หลักการ และเหตุผล

อำเภอเชียงแสน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสหภาพพม่า ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ทางการค้า ประเพณีวัฒนธรรมที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมระหว่างกันด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันบริเวณชายแดนอำเภอเชียงแสน ติดกับแม่น้ำโขงมีความเจริญขึ้นมาก ทางสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ บริเวณเกาะดอนซาว เมืองต้นผึ้ง มีกลุ่มทุนชาวจีนของบริษัทดอกงิ้วคำมาดำเนินการ ก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนในเมืองต้นผึ้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดงานมหาสงกรานต์สี่แผ่นดินเมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ในระดับลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของสี่ชาติ ได้แก่

๑.ไทย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒.สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

๓.สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ (ตัวแทน)

๔.สหภาพพม่า เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก

๔ ชาติ ที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

๒.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและผู้สูงวัย ทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนา และเล่น

สาดน้ำสงกรานต์

๓.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

๔.เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมทางอาหารและการบริโภคที่ปรุงแต่งด้วยเสน่ห์ของ ศิลปะด้านโภชนาการของชาวล้านนา พร้อมไปกับการได้สัมผัสกับศิลปะการแสดง ตลอดทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา “เหนือสุดในสยาม” ที่ได้รับการยอมรับว่ามี เสน่ห์มนต์ตราและคุณค่าทั้งทางจิตใจและจิตวิญญาณอีกด้วย

เป้าหมายของโครงการ

๑.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงราย

๒.องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงราย

๓.เพื่อเผยแพร่มรดกทางสังคมและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงราย

สถานที่จัดงาน

บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (ศาลาไทย)

กำหนดการจัดงาน

วันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

กิจกรรมในงานมหาสงกรานต์สี่แผ่นดินเมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

- การแสดงสี่แผ่นดิน

๑.อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒.เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓.เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า

๔.เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เกาะดอนซาว ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน ประเทศจีน เช่าอยู่ ชุมชนชาวจีน ตัวแทน สาธารณรัฐประชาชนจีน

-     การประกวดนางสงกรานต์

-     การแข่งขันเรือพาย ๔๐ ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (แบบ Open จากทั่วประเทศ) ชิงเงินรางวัลรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

-   ประกวดขบวนแห่กระทงรถบุปผชาติ และขบวนร่วมจากลาว พม่า จีน

-   การแข่งขันชกมวยไทย

-   การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้าน

-  กิจกรรมการแสดงบนเวที และการแสดงคอนเสิรต์ ตลอด ๓ วัน

ภาพงานมหาสงกรานต์ ๔ แผ่นดินเมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท