ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 11
07 ต.ค. 2560

โครงการ

“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 11”

การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา  
High  SchoolBandContest  2017

ชิงถ้วยรางวัล

ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

จัดโดย

บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา
โครงการ  “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 11”
High  School  BandContest2017
ชิงถ้วยรางวัล
 ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ลักษณะของโครงการ
            จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์พร้อมทุนการศึกษา จัดประกวด  วัน / เวลา / สถานที่
            รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  – วันที่ 30 เมษายน 2560 รับสมัครวงดนตรี
            สถานที่ Talk of the town organizer  ที่อยู่ 36 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • รอบที่  1  ประกวดรอบคัดเลือก 20 วง ณ.Central Festival Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
 • รอบที่  2  รอบชิงชนะเลิศณ.ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น  8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2560

ผู้เข้าร่วมการประกวด
            เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้

เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง

 • ชนะเลิศ                         เงินรางวัล        20,000    บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1        เงินรางวัล        10,000    บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2        เงินรางวัล          5,000    บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 3        เงินรางวัล          2,000    บาท


หลักการและเหตุผล

            คณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนใน  3  จังหวัดภาคใต้    ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมากขึ้นเป็นลำดับ  ซึ่งภาครัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน  โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดโครงการได้คิดหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เยาวชน จึงเห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมโดยนำวิชาความรู้ด้านสาขาวิชาดนตรีและให้รู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง เป็นผลดีต่อตนเองและสังคมโดยรวม

            ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้จัดโครงการและหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”10 ครั้งที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา คณะผู้จัดได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง  ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในชื่อ โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 11” เพื่อให้เป็นเวทีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ  เน้นให้รู้ถึงความสำคัญของความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด  “ภูมิคุ้มกัน”ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อตนเองและรู้จักการร่วมทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ฝึกให้เป็นผู้นำที่ดีต่อสังคมอันจะส่งผลดีต่อเยาวชนในภาคใต้และสังคมโดยรวมในอนาคต
 • เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมเยาวชนในการแสดงออกด้วยวิธีที่ถูก ต้องและสร้างสรรค์  เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ  จากแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคม  โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนใน  3  จังหวัดภาคใต้  
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาดนตรีเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือประกอบเป็นวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันจะก่อให้เกิดความรักและเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  ที่แตกต่างกันในท้องถิ่น และนำ ไปสู่ความปรองดอง  ความสามัคคีในท้องถิ่น  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น  ให้เกิดความรักท้องถิ่น  ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคม
 • เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี  การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศชาติ   
 • เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดำเนินงาน

 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้จัดส่งวงดนตรีเข้ารับการประกวดแข่งขัน
 • ติดตามประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขออนุญาตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ  ของโครงการฯ
 • ดำเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์  โครงการ“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”อย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  ใบปลิว  ป้ายผ้า  บัตรเข้าชม  และสื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งาน
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2560  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และให้คณะกรรมการคัดเลือก/ตัดสินทำการคัดเลือกหลังวันปิดรับสมัคร      ให้เหลือวงดนตรีจำนวน 20 วง  
 • จัดให้มีการคัดเลือก / ตัดสิน  โดยการแสดงของวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ.Central Festival Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  คัดเลือกให้เหลือวงดนตรีจำนวน 4 วง เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท