ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์”
07 ต.ค. 2560

โครงการ

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
“พิษณุโลกเกมส์”

ระหว่าง
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 3 กันยายน 2560

ณ.สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

หลักการและเหตุผล
            กีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง  จิตใจร่าเริง  สนุกสนาน  รู้แพ้ รู้ชนะ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  ให้อภัยซึ่งกันและกัน    และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว  อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจนักกีฬา  สำนักงานการอาชีวศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ ให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณภาพและคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยนำกิจกรรมกีฬามาสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนทั้งหญิงและ ชาย ให้ตระหนักถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพ มาสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาโรคเอดส์ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน การขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนหลวง เป็นต้น จึงได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬา คนพันธ์ R เพื่อพัฒนานักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ ให้มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพ และคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศในสังคมต่อไป  และการแข่งขันกีฬาดังกล่าวครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ซึ่งเป็นการรวมทัพนักกีฬาทั่วประเทศมาชิงชัยในเกมส์กีฬากัน โดยเป็นการรวมตัวของนักกีฬาอาชีวะศึกษาทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ควบคุมนักกีฬา กองเชียร์ ประมาณกว่า 50,000 คน  มีประเภทกีฬาทั้งหมด 10 ประเภท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐทุกคนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
 • เพื่อเป็นโอกาสให้นักกีฬาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้มีทักษะของการเล่นกีฬาแบบมืออาชีพ
 • เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย
 • เพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
 • เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาอาชีวะศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วย
 • เพื่อยกระดับกีฬาอาชีวะเกมส์ให้เป็นกีฬาระดับสากล

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
            วันที่ 28 สิงหาคม 2560 -  3 กันยายน 2560

สถานที่ดำเนินการ
            สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            คณะอาจารย์ นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ จำนวน 5,000 คน กองเชียร์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา จำนวน 50,000 คน  ดังรายละเอียดดังนี้

 • นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ประเภท แต่ละระดับ จำนวน 5,000 คน
 • นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ ประเภทกองเชียร์ประจำสนามแข่งขัน 10 ประเภท จำนวน 45,000 คน
 • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาแต่ละระดับ จำนวน 1,000 คน
 • ประชาชน นักศึกษา ต่างสังกัดร่วมชมการแข่งขันกีฬา แต่ละระดับจำนวน 4,000 คน

ชนิดกีฬาแข่งขัน

 • ฟุตบอล                    ประเภท        ชาย
 • ฟุตซอล                    ประเภท        ชาย
 • กรีฑา                       ประเภท        ชาย-หญิง
 • บาสเกตบอล             ประเภท        ชาย-หญิง
 • วอลเล่ย์บอล             ประเภท        ชาย-หญิง
 • เซปักตะกร้อ              ประเภท        ชาย-หญิง
 • มวยไทยสมัครเล่น      ประเภท        ชาย-หญิง
 • มวยสากลสมัครเล่น    ประเภท        ชาย-หญิง
 • เปตอง                      ประเภท        ชาย-หญิง
 • หมากล้อม                 ประเภท        ชาย-หญิง

กิจกรรมดำเนินการในด้านประชาสัมพันธ์

 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
 • ประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อขออนุญาตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ของโครงการฯ
 • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว  ป้ายผ้า บัตรเข้าชม และสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • ส่งเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
 • จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์
 • ติดประกาศประชาสัมพันธ์รอบจังหวัดพิษณุโลก
 • ดำเนินการถ่ายทอดสด วันเปิด การแข่งขันกีฬา

การดำเนินการด้านอำนวยการ

 • ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ
 • ประชุมคณะกรรมการและกลุ่มอาชีวศึกษาภาคเหนือเพื่อหาแนวทาง และกำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการ
 • จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ห้องพักนักกีฬา
 • แบ่งทีมและจับสลากสายการแข่งขัน
 • บันทึกขออนุมัติโครงการ และเสนอโครงการ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน
 • แจ้งกำหนดการและประเภทกีฬาที่จะแข่งขันให้ทุกทีมทราบ
 • ดำเนินการแข่งขัน
 • สรุปผลการแข่งขัน/ประเมินผลการแข่งขัน

เป้าหมายโครงการ
            ด้านปริมาณ

 • ตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้
 • คณะครู อาจารย์ ผู้ควบคุมนักกีฬาทั่วประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้

            ด้านคุณภาพ

 • กีฬาไม่ได้หวังผลแพ้ชนะ  แต่เน้นที่ความสนุกสนาน  ระเบียบวินัย  มารยาท  และความสามัคคีของคนดูและผู้แข่งขัน
 • นักกีฬาทุกคนมีความประทับใจในการร่วมการแข่งขัน
 • กรรมการทุกคนมีคุณภาพในการตัดสิน
 • ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬา
 • มีความปลอดภัยในการร่วมการแข่งขันกีฬา
 • สร้างความสามัคคีให้กับทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สร้างนักกีฬาในสถานศึกษา พัฒนาผู้มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่อาชีพ
 • นักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติ ได้เข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยและได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเอง
 • เกิดเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อการพัฒนาด้านกีฬาในสถานศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประสบการณ์ตรงในด้านทักษะการบริหารจัดการ การร่วมการแข่งขัน ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ และร่วมจัดการแข่งขัน
 • สร้างความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ลดความขัดแย้ง อันเป็นการสร้างสันติภาพ และความเป็นเอกภาพแห่งชาติ
 • เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม
 • สามารถสร้างความสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้คุม นักกีฬา นักกีฬาในทุกระดับการศึกษา
 • สามารถฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิตในการเตรียมกิจกรรม

การติดตามและประเมินผลโครงการ

 • รายงานการดำเนินโครงการฯ
 • จากจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิด และปิดการแข่งขัน
 • จากจำนวนคณะอาจารย์ ผู้ควบคุมนักกีฬา
 • แบบสอบถาม

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท