งานสัมมนา ย้อนกลับ
สัมมนาวิชาการ CEO Focus
19 พ.ย. 2558

ชื่องาน : CEO Focus กับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ SMEs ไทย ก้าวไปกับเทคโนโลยี

ลักษณะงาน          :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่ จังหวัดนครราชสีมา
เวลา และ สถานที่   :วันที่ 4 มีนาคม 2552  เวลา 8.00 - 17.00 น.
ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์          :เพื่อจะเอื้อประโยชน์สุงสุดให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง มีอยู่จำนวนมากมาย ได้นำความรุ้และประสบการณ์ จากการสัมมนาสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจ ของตนให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นรากฐานเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป
ผู้เข้าร่วมสัมมนา      :จำนวน 400 ท่าน
วิทยากรภายในงาน :    
1.คุณเบญพร กำเพ็ชร ตรีคันธา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและธุรกิจกลุ่มลูกค้า SMEs บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จำกัด (มหาชน) AIS
2.นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์ อดีต กรรมการผุ้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
3.ดร.ชัยพัชร์  เลิศรักษ์ทวีกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท