29 ก.ย. 2559
​ โครงการสัมมนาขยะ “การจัดการ Vs วาระแห่งชาติ ” วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ. ประชุม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย​ถ่ายทอดสดทาง อปท.ทีวี นิวส์ ผ่าน APPLICATION APPXIMUM​ จัดโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง...
20 พ.ย. 2558
โครงการสัมมนาCustom Union VS Free Trade Areaใครได้ผลประโยชน์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558เวลา 13.00-17.00 น. ณ.ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น2โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน บริษัท ...
19 พ.ย. 2558
กลยุทธความสำเร็จธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ ชื่องาน : กลยุทธความสำเร็จธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือ สถานที่ : วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา : 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชี...
19 พ.ย. 2558
ชื่องาน :กลยุทธความสำเร็จธุรกิจ SMEs กรุงเทพฯ ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพฯ เวลา และ สถานที่ : วันที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 8.00 - 17.00 น. ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10400 วัตถุปร...
19 พ.ย. 2558
ชื่องาน :พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง เวลา และ สถานที่ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 8.00 - 17.00 น. ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วั...
19 พ.ย. 2558
ชื่องาน : พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง เวลา และ สถานที่ : วันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 8.00 - 17.00 น. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน วัตถุประสงค์ : 1.สร้างแนวคิด...
19 พ.ย. 2558
งานโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข” ชื่องาน : สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ลักษณะงาน :จัดงานประกวดวงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปี่ที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษาในเขต พื้นที่ภาคใต้ เวลา และ สถานที่ : 1.ประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 15...
19 พ.ย. 2558
งานโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 3 ” ชื่องาน : สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่3 ลักษณะงาน :จัดงานประกวดวงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปี่ที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ เวลา และ สถานที่ : 1.ประก...
19 พ.ย. 2558
ชื่องาน : CEO Focus กับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ SMEs ไทย ก้าวไปกับเทคโนโลยี ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่ จังหวัดนครราชสีมา เวลา และ สถานที่ :วันที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 8.00 - 17.00 น. ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมซิ...
19 พ.ย. 2558
งานโครงการสัมมนา “ทิศทางเหษตรไทยในปี52 ” ชื่องาน : สัมมนาทิศทางเกษตรในปี2552 "โอกาสเกษตรไทยในวิกฤติเศรษฐกินโลก" ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ,วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร เวลา และ สถานที่ : วัตถุประสงค์ : ...
วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท