งานสัมมนา ย้อนกลับ
กลยุทธ์ความสำเร็จธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ
19 พ.ย. 2558

กลยุทธความสำเร็จธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ

ชื่องาน        : กลยุทธความสำเร็จธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ
ลักษณะงาน  :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือ
สถานที่       :    วันที่ 19 ตุลาคม 2550
เวลา          : 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  
วัตถุประสงค์  : เพื่อจะเอื้อประโยชน์สุงสุดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือซึ่ง มีอยู่จำนวนมากมาย ได้นำความรุ้และประสบการณ์ จากการสัมมนา สามารถนำไปใช้พัฒนา ธุรกิจของตนให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นรากฐานเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป
ผู้เข้าร่วมสัมมนา :จำนวน 500 ท่าน

วิทยากรภายในงาน :
1.ฯพณฯ ปิยะบุตร  ชลวิจาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2.คุณจิตราภรณ์  เตชาชาญ ผู้อำนวยการสำนักานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
3.คุณวิชัย  พรพระตั้ง Branding Director,Marketing Department เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท