ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
งานมหาสงกรานต์ ๔ แผ่นดิน เมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๖๒
30 เม.ย. 2562

โครงการงานมหาสงกรานต์ ๔ แผ่นดิน เมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ เมษายน ๒๕-๖๒

บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง(ศาลาไทย)
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หลักการ และเหตุผล

         อำเภอเชียงแสน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสหภาพพม่า ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน ทางการค้า ประเพณีวัฒนธรรมที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมระหว่างกันด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันบริเวณชายแดนอำเภอเชียงแสน ติดกับแม่น้ำโขงมีความเจริญขึ้นมาก ทางสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ บริเวณเกาะดอนซาว เมืองต้นผึ้ง มีกลุ่มทุนชาวจีนของบริษัทดอกงิ้วคำมาดำเนินการ ก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนในเมืองต้นผึ้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
         การจัดงานมหาสงกรานต์สี่แผ่นดินเมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ในระดับลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของสี่ชาติ ได้แก่

 1. 1. ไทย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 2. 2. สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
 3. 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ (ตัวแทน)
 4. 4. สหภาพพม่า เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก

ที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 2. 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและผู้สูงวัย ทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนา และเล่นสาดน้ำสงกรานต์
 3. 3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
 4. 4. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมทางอาหารและการบริโภคที่ปรุงแต่งด้วยเสน่ห์ของ  

ศิลปะด้านโภชนาการของชาวล้านนา พร้อมไปกับการได้สัมผัสกับศิลปะการแสดง ตลอดทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา “เหนือสุดในสยาม” ที่ได้รับการยอมรับว่ามี เสน่ห์มนต์ตราและคุณค่าทั้งทาง
จิตใจและจิตวิญญาณอีกด้วย

เป้าหมายของโครงการ

 1. 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงราย
 2. 2. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงราย
 3. 3. เพื่อเผยแพร่มรดกทางสังคมและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงราย

สถานที่จัดงาน

บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (ศาลาไทย)

กำหนดการจัดงาน

วันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมในงานมหาสงกรานต์สี่แผ่นดินเมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

    -    การแสดงสี่แผ่นดิน

 1.             1. อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 2.             2. เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3.             3. เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า
 4.             4. เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เกาะดอนซาว ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน ประเทศจีนเช่าอยู่ ชุมชนชาวจีน ตัวแทน สาธารณรัฐประชาชนจีน

    -   รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “ถนนสีขาว”
    -   การประกวดเทพีสงกรานต์สี่แผ่นดิน
    -   การแข่งเรือพาย ๒๒ ฝีพาย
    -   ชมขบวนแห่สงกรานต์สี่แผ่นดิน อันตระการตา
    -   การแข่งขันชกมวยไทย
    -   การออกร้านนิทรรศการสี่แผ่นดิน
    -   การแสดงดนตรีบนเวที และการแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่ชาติ
    -   การจำหน่ายสินค้าราคาถูก

ภาพงานมหาสงกรานต์ ๔ แผ่นดินเมืองเชียงแสน ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท