ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ
โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ เทศกาลดอกไม้เมืองพะเยา เฉลิมพระเกียรติ
19 พ.ย. 2558

โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และ

เทศกาลดอกไม้เมืองพะเยา เฉลิมพระเกียรติ

 

ระหว่างวันที่ 1-5  ธันวาคม  2556

บริเวณถนนชายกว๊าน ตั้งแต่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองถึง ถนนหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

หลักการและเหตุผล

ด้วยจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  เนื่องจากมีทรัพยากร

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะกว๊านพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบของกว๊านพะเยา มีความร่มรื่นสามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนงดงามมาก ทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและภูเขาสูง  พืชพรรณป่าไม้  แม่น้ำ  ลำธารร่มรื่นสวยงามขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิต  การละเล่นพื้นเมืองที่มีความหลากหลาย ศิลปะโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นยาวนานกว่า 900 ปี มีชายแดนติดต่อกับประเทศลาว และสามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทั้งทางรถยนต์  มีการคมนาคมขนส่งการค้าขายระหว่างประเทศที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยา ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้กำหนดให้ประเทศไทย เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพะเยาเป็น กลุ่มท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติกว๊านพะเยา อารยธรรมล้านนา  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัยและการท่องเที่ยว  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของล้านนาและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน    ที่จะเกิดการรวมกันเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียน ในปี  พ.ศ. 2558  นี้

เทศบาลเมืองพะเยา จึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว  ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวจากประชาคมอาเซียน  ให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาเพิ่มมากขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดล้านนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเมืองพะเยา  จึงได้จัดโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเทศกาลดอกไม้เมืองพะเยา เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพะเยาและปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ บริเวณกว๊านพะเยา เพื่อเทิดพระเกียรติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดงานถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองพะเยาและจังหวัดพะเยา

2.เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล้านนา

3.เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

4.เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองพะเยาและจังหวัดพะเยา

5.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

6.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1.  การจัดงานถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาในห้วงเดือนธันวาคม  2556 ถนนชายกว๊าน  ตั้งแต่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  ถึง ถนนหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ  1

2. จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี  การประกวดแข่งขันภาพถ่าย  การประกวดแข่งขันสวนถาดแบบชื้น  และการประกวดสวน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ  3,4,5

3. จัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียงของศิลปิน การแสดงดนตรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 2,4,5

4.ปลูกต้นประดู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นป่าต้นน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ 6,7

สถานที่จัดงาน

บริเวณถนนชายกว๊าน  ตั้งแต่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ถึง ถนนหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

กำหนดการจัดงาน

ระหว่างวันที่  1-5  ธันวาคม  2556

กิจกรรมในงานถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

 1. จัดสวนดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา
 2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองพะเยา
 3. การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี
 4. การประกวดแข่งขันภาพถ่าย
 5. การประกวดแข่งขันสวนถาดแบบชื้น
 6. การประกวดการจัดสวน
 7. การแสดงแสง  สี  เสียงของศิลปิน การแสดงดนตรี
 8. การแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง สล้อ  ซอ  ซึง
 9. กาดมั่วคัวแลง
 10. การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 11. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้นประดู่

ประดู่เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ของอินเดีย ชอบแสงแดดจัด มีลำต้นสูงประมาณ 25 เมตร ใบจะออกรวมกันเป็นช่อ ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ถ้าขึ้นในที่แล้งจะผลัดใบก่อนออกดอก ดอกออกเป็นช่อมีสีเหลืองสดลักษณะคล้ายดอกถั่ว โคนกลีบเลี้ยงกลีบดอกติดกันเป็นกรวยโค้งเล็กน้อย กลีบดอกมี 5 กลีบ มีขนาดดอกเล็ก ขณะดอกย่อยบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5- 1 ซม. ดอกบานไม่พร้อมกัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกที่ใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ฤดูดอกบานอยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ประดู่เป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด ความชื้นสูง ต้องการน้ำปานกลาง สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด แต่จะให้ดีควรเป็นดินร่วนซุย ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ชอบดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด นิยมปลูกริมถนนเพราะกิ่งทอดลงห้อยย้อยสวยงาม

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา ดังนั้นคนโบราณจึงได้เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ประจำกอง กองทัพเรือ และคนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

 

ภาพงานถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

 

 

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท