ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 10”
29 ก.ย. 2559

โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 10”

การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา 
High School Band  Contest 2016 ​

ชิงถ้วยรางวัลฯ พณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ​

จัดโดย
บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากัด 
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา​

 

ลักษณะของโครงการ

จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  พร้อมทุนการศึกษา

จัดประกวด วัน / เวลา / สถานที่

รับสมัคร   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559– วันที่ 30 เมษายน 2559 รับสมัครวงดนตรี 

สถานที่  Talk of the town organizer  ที่อยู่ 36 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 6  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รอบที่ 1  ประกวดรอบคัดเลือก 20 วง ณ.Central Festival Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่  14  พฤษภาคม 2559

รอบที่ 2  รอบชิงชนะเลิศ  ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า  อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

 

ผู้เข้าร่วมการประกวด 

เป์นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้

 

เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง

1.ชนะเลิศ  เงินรางวัล  20,000  บาท

2.รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  10,000  บาท

3.รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล   5,000  บาท

4.รองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล    2,000  บาท 

 

หลักการและเหตุผล

คณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชนใน 3  จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมากขึ้นเป็นลําดับ ซึ่งภาครัฐบาลได้ให้ความสําคัญและกําหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดโครงการได้คิดหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เยาวชนจึงเห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนทํากิจกรรมโดยนําวิชาความรู้ด้านสาขาวิชาดนตรี และให้รู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์นํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง เป็นผลดีต่อตนเองและสังคมโดยรวม

ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้จัดโครงการและหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการจัดโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข” 9 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา คณะผู้จัดได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในชื่อ โครงการ “สานฝ้นต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่  10”  เพื่อให้เป็นเวทีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชน โดยมุงเน้นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เน้นให้รู้ถึงความสําคัญของความสามัคคี  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด  “ภูมิคุ้มกัน” ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมของประเทศ 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อตนเองและรู้จักการร่วมทํากิจกรรมเป็นหมู่คณะ ฝึกให้เป็นผู้นําที่ดีต่อสังคมอันจะส่งผลดีต่อเยาวชนในภาคใต้และสังคมโดยรวมในอนาคต

2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมเยาวชนในการแสดงออกด้วยวิธีที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

3. เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ จากแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคม โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนใน  3 จังหวัดภาคใต้

4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาดนตรีเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อสามารถนํามาใช้ประโยชน์หรือประกอบเป็นวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันจะก่อให้เกิดความรักและเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในท้องถิ่น และนํา ไปสู่ความปรองดอง ความสามัคคีในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความรู้สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น ให้เกิดความรักท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคม

7. เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจะนํามาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศชาติ 

8. เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาและนําไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท