ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
สายน้ำสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน
07 ต.ค. 2560

โครงการ

“สายน้ำสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน”

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 17.00-20.00 น.

ณ  บริเวณท่าเรือเวียงเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จัดโดย
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ร่วมกับ
บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย จำกัด

 

หลักการและเหตุผล

            เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีคำขวัญเทศบาล คือ เลื่องลือเมืองโบราณ  เล่าขานตำนานเมืองเก่า บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา  ประตูการค้าสี่แผ่นดิน  ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในแต่ละวันแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลประเพณีสงกรานต์

             สำหรับที่ตั้งของเทศบาล ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง และคูเมืองโบราณ มีโบราณสถานมากมาย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ยังมีท่าเรือเวียงเชียงแสน ตั้งอยู่ด้วยโดยที่ท่าเรือเวียงเชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำ ล้านช้าง-แม่น้ำโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ

 • ไทย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ (ตัวแทน)
 • สหภาพพม่า เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็กจีน

             รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีเรือบริการนักท่องเที่ยว เพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง และมีท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าและนักท่องเที่ยว

             การจัดโครงการ “สายน้ำสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน” นั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของอาหารท้องถิ่นสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ของสี่ชาติ โดยจะจัดขึ้นบริเวณท่าเรือเวียงเชียงแสน กิจกรรมภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายอาหารท้องถิ่น  และชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากวงคาราบาว และ ศิลปินอาร์สยาม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้แนวทางของภาครัฐที่ใช้อาหารถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่สำคัญ
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ,เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงราย
 • เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
 • เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รับรู้ถึงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน

เป้าหมายของโครงการ

 • นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจและประทับใจจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น
 • เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 4 แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง เมืองเชียงแสน
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
 • องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงราย
 • เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน ในการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น

สถานที่และกำหนดการจัดงาน
             วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-20.00 น. บริเวณท่าเรือเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย    

แผนการดำเนินงาน

 • วางแผนการประชุมหน่วยงานในพื้นที่
 • ดำเนินการหาผู้สนับสนุนร่วม
 • ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (ก่อนงาน)        
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวนิลบริเวณการจัดงาน                                 
 • ประชาสัมพันธ์งานใน www.opt-news.com                                   
 • ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คน
 • กิจกรรมการออกร้านอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน

กำหนดการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

     เวลา 17.00-19.00 น. – กิจกรรมการออกร้านอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน
     เวลา 19.00-20.00 น. – ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากวงคาราบาว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

    เวลา 17.00-18.00 น. – กิจกรรมการออกร้านอาหารท้องถิ่น 4 แผ่นดิน
    เวลา 18.00-20.00 น.     - ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินอาร์สยาม

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท