ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 13
04 ก.ค. 2562

โครงการ

“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 13”

ชิงถ้วยรางวัล

ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

จัดโดย

บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา


ลักษณะของโครงการ
จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดการจัดประกวด ตาม  
วัน / เวลา / สถานที่ ดังนี้

 • รับสมัครวันที่  1 มีนาคม 2562  – วันที่ 30 เมษายน 2562 รับสมัครวงดนตรี
 • สถานที่ Talk of the town organizer  ที่อยู่ 36 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • รอบที่  1    ประกวดรอบคัดเลือก โดยคัดเลือกวงดนตรีเพื่อผ่านเข้ารอบจำนวน 4 วง จากวงดนตรี 20 วง ที่สมัครเข้าประกวด ณ. ลาน-กลาง-เมือง ชั้น 3 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 • รอบที่  2    ประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกจากวงดนตรี 4 วง ที่ผ่านเข้ารอบในรอบที่ 1 ณ. ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้เข้าร่วมการประกวด
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษา
5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา,สตูล,ยะลา,ปัตตานี และ นราธิวาส
เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง

 • ชนะเลิศ                          เงินรางวัล        20,000        บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1        เงินรางวัล        10,000        บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2        เงินรางวัล          5,000    บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 3        เงินรางวัล          2,000    บาท

แผนการดำเนินงาน

โครงการ  “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 13”
High  School  Band Contest 2019

หลักการและเหตุผล
ทางคณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน เรื้อรังและยากต่อการแก้ไขหากไม่ได้รับความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชนที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาส เป็นต้น  ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดโครงการได้คิดหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาอีกแรงและเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในหมู่เยาวชน จึงเห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างหันมาทำกิจกรรมโดยนำวิชาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาแสดงออกในสังคม  ทำให้เกิดการรู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ในความสามารถที่ตนถนัดและนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง เป็นผลดีต่อตัวเยาวชนเองและต่อสังคมโดยรวม

ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้จัดโครงการและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการจัดโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”12 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา คณะผู้จัดได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในชื่อ โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 13” เพื่อให้เป็นเวทีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เน้นให้รู้ถึงความสำคัญของความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด“ภูมิคุ้มกัน”ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ สร้างเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดการตกผลึกทางความคิด และสร้างให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีระบบ มีแบบแผน
 • เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในหมู่เยาวชนให้เกิดการแสดงออกด้วยกิจกรรมที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องแก่เยาวชนในรุ่นต่อไป ทั้งยังเสริมสร้างรากฐานที่ดีต่อสถาบันครอบครัวในส่วนของการใช้เวลาว่างร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในระดับต่อไป
 • เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ความรุนแรงและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ จากแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคม แม้เยาวชนจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมแต่หากเยาวชนได้มีกิจกรรมที่ลดเวลาว่างลง จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้   โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง  
 • เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถด้านดนตรีของเยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรีอยู่แล้วหรือที่เพิ่งเริ่มสนใจ เสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการประกอบเป็นวิชาชีพได้ในอนาคตต่อไป
 • เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในท้องถิ่นและนำไปสู่ความรัก
 • ความปรองดอง ความสามัคคีในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้เยาวชนมีความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดความรักท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับสังคมของตน
 • เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 • จะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศชาติ   
 • เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดำเนินงาน

 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
 • สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้จัดส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
 • ติดตามประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่นๆ  ของโครงการฯ
 • ดำเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์  โครงการ“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 13”อย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายผ้า บัตรเข้าชม และสื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งาน
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562  ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
 • โดยให้คณะกรรมการทำการตัดสินคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบหลังวันปิดรับสมัคร ซึ่งจะทำการคัดเลือกให้เหลือวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวด จำนวน 20 วง โดยทำการคัดเลือกจากdemo ที่ผู้ประกวดส่งเข้ามา
 • จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกจากการแสดงของวงดนตรี 20 วง จากรอบ demo ใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ.ลาน-กลาง-เมือง ชั้น 3 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คัดเลือกให้เหลือวงดนตรีจำนวน 4 วง เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ.ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

ภาพบรรยากาศการประกวดครั้งที่ 13

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท