ข่าวกิจกรรม ย้อนกลับ
โครงการสานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 12
02 พ.ย. 2561

โครงการ
“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุขครั้งที่ 12”

 

ชิงถ้วยรางวัล

ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

จัดโดย

บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด
   ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

ลักษณะของโครงการ
            จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดการจัดประกวด ตาม  
วัน / เวลา / สถานที่ ดังนี้

รับสมัครวันที่  1 มีนาคม 2561  – วันที่ 30 เมษายน 2561 รับสมัครวงดนตรี
สถานที่ Talk of the town organizer  ที่อยู่ 36 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รอบที่  1    ประกวดรอบคัดเลือก โดยคัดเลือกวงดนตรีเพื่อผ่านเข้ารอบจำนวน 4 วง จากวงดนตรี 20 วง ที่สมัครเข้าประกวด ณ. ลาน-กลาง-เมือง ชั้น 3 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

รอบที่  2    ประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกจากวงดนตรี 4 วง ที่ผ่านเข้ารอบในรอบที่ 1 ณ. ห้องสันติภาพ ชั้น 7  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้เข้าร่วมการประกวด
            เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา,สตูล,ยะลา,ปัตตานี และ นราธิวาส

เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง

            1. ชนะเลิศ                                     เงินรางวัล        20,000        บาท
            2. รองชนะเลิศอันดับ 1                    เงินรางวัล        10,000        บาท
            3. รองชนะเลิศอันดับ 2                    เงินรางวัล          5,000        บาท
            4. รองชนะเลิศอันดับ 3                    เงินรางวัล          2,000        บาท
            5. รางวัลเยาวชนเพื่อสันติสุข            เงินรางวัล        20,000        บาท

หลักการและเหตุผล
            ทางคณะผู้จัดโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะเยาวชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน เรื้อรังและยากต่อการแก้ไขหากไม่ได้รับความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชนที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาส เป็นต้น  ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดโครงการได้คิดหาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาอีกแรงและเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในหมู่เยาวชน จึงเห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างหันมาทำกิจกรรมโดยนำวิชาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาแสดงออกในสังคม  ทำให้เกิดการรู้จักคิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ในความสามารถที่ตนถนัดและนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการแสดงออกผ่านกิจกรรมที่ถูกต้อง เป็นผลดีต่อตัวเยาวชนเองและต่อสังคมโดยรวม
            ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้จัดโครงการและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการจัดโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”11 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา คณะผู้จัดได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความสนใจจากเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดงานเห็นถึงประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในชื่อ โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 12” เพื่อให้เป็นเวทีกิจกรรมการแสดงออกของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เน้นให้รู้ถึงความสำคัญของความสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด“ภูมิคุ้มกัน”ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รู้จักการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ สร้างเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดการตกผลึกทางความคิด และสร้างให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีระบบ มีแบบแผน

            2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในหมู่เยาวชนให้เกิดการแสดงออกด้วยกิจกรรมที่ถูกต้องและสร้างสรรค์  เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องแก่เยาวชนในรุ่นต่อไป ทั้งยังเสริมสร้างรากฐานที่ดีต่อสถาบันครอบครัวในส่วนของการใช้เวลาว่างร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในระดับต่อไป

            3. เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ความรุนแรงและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ จากแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคม แม้เยาวชนจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมแต่หากเยาวชนได้มีกิจกรรมที่ลดเวลาว่างลง จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้   โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง  

            4. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถด้านดนตรีของเยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรีอยู่แล้วหรือที่เพิ่งเริ่มสนใจ เสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการประกอบเป็นวิชาชีพได้ในอนาคตต่อไป

            5. เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดช่องว่างทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  ที่แตกต่างกันในท้องถิ่นและนำไปสู่ความรัก ความปรองดอง  ความสามัคคีในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

            6. เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้เยาวชนมีความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดความรักท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับสังคมของตน

            7. เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี  การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศชาติ   

            8. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดำเนินงาน

            1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้จัดส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

            2. ติดตามประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ  ของโครงการฯ

            3. ดำเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์  โครงการ“สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 12”อย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

            4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  โปสเตอร์  แผ่นพับ  ใบปลิว  ป้ายผ้า  บัตรเข้าชม  และสื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

            5. ประสานงานให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งาน

            6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561  ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 โดยให้คณะกรรมการทำการตัดสินคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบหลังวันปิด      รับสมัคร  ซึ่งจะทำการคัดเลือกให้เหลือวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวด  จำนวน 20 วง โดยทำการคัดเลือกจาก demo ที่ผู้ประกวดส่งเข้ามา

            7. จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีรอบที่ 1  โดยคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกจากการแสดงของวงดนตรี 20 วง จากรอบ demo ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ.ลาน-กลาง-เมือง ชั้น 3 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คัดเลือกให้เหลือวงดนตรีจำนวน 4 วง เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ.ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

ภาพบรรยากาศ การประกวดครั้งที่ 1-11

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท